نامه ای از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام& Hadith de l'Imam Ali a.s

ای فرزند! خود را در آن چه میان تو و دیگران است، ترازویی پندار. پس برای دیگران دوست
بدار آن چه برای خود دوست می داری، و برای دیگران مخواه آن چه برای خود نمی
خواهی و به کس ستم مکن، همان گونه که نخواهی که بر تو ستم کنند! به دیگران
نیکی کن، همان گونه که خواهی که به تو نیکی کنند. آن چه از دیگران زشت می داری،
از خود نیز زشت بدار. آن چه از مردم به تو می رسد و خوشنودت می سازد، سزاوار
است که از تو نیز به مردم، همان رسد!
Ô, mon enfant...! Imagine-toi comme une balance pour ce qui existe entre les
gens et toi-même; par conséquent, tu dois vouloir pour les autres, tout ce que tu
voudrais pour toi-même, et ne désire point pour les autres, ce que tu ne voudrais
point pour toi-même! [De même], ne commets aucune injustice envers une autre
personne, tout comme tu ne voudrais point que quelqu'un te fasse des injustices
Sois bienveillant envers les autres, tout comme tu voudrais que les autres soient
bienveillants envers toi. Tout ce qui t'apparaît disgrâcieux et indigne de la part
des autres doit l'être aussi pour toi-même. Et tout ce qui te parvient de bon, de la
part des autres et qui te rend heureux, tu dois le faire pour les autres, et leur
faire parvenir tout ce qui est bon de ta part et les rendre heureux
/ 0 نظر / 53 بازدید